Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

meggyfinger
2175 68ff 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
meggyfinger
Nasze najwspanialsze wyczyny miłosne miały miejsce w marzeniach i snach.
— E.E. Schmitt: "Napój miłosny"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

April 04 2017

0314 4a34 390
Reposted fromnoirceur noirceur viamuszynka muszynka
meggyfinger
1614 5695 390
Reposted fromEkran Ekran vianokturnal nokturnal
meggyfinger
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianokturnal nokturnal
7352 d8fd 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianokturnal nokturnal
meggyfinger
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianokturnal nokturnal
7791 c679 390

foodchewer:

the motto

meggyfinger
0446 a52e 390
Reposted fromollardo ollardo viascorpix scorpix
meggyfinger
3093 afea 390
Reposted frompeache peache viascorpix scorpix
meggyfinger
meggyfinger
7387 d255 390
strap
meggyfinger
3659 4092 390

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viascorpix scorpix
meggyfinger
8774 f2be 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
0184 5127 390
Reposted fromwildemonet wildemonet viascorpix scorpix
meggyfinger
8330 cadc 390
Beata Pawlikowska
Reposted fromselsey selsey viacytaty cytaty

March 23 2017

meggyfinger
meggyfinger
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
meggyfinger
1326 53b5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 20 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl